ทอมัส เจฟเฟอร์สัน

ทอมัส-เจฟเฟอร์สัน

ทอมัส เจฟเฟอร์สัน

ประธานาธิบดีคนที่ 3 แห่งสหรัฐอเมริกา

A republican government is slow to move, yet when once in motion, its momentum becomes irresistible.

การปกครองแบบสาธารณรัฐนั้น ดําเนินไปอย่างเชื่องช้า ถึงอย่าง นั้นก็ตาม แต่เมื่อได้ดําเนินไปแล้ว จะรุดหน้าไปโดยไม่มีอะไร ต่อต้านยับยั้งได้

ทุกอย่างตอนเริ่มต้นจะยาก แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว มันจะดําเนินต่อไปโดยไม่มีอะไรมายับยั้งต่อต้านได้!

รัฐบุรุษของสหรัฐฯ มีชื่อที่สุดในฐานะผู้เขียนคําประกาศอิสรภาพของ สหรัฐฯ ประธานาธิบดีคนที่ ๓ ของประเทศ ระหว่าง พ.ศ.๒๓๔๔-พ.ศ.๒๕๕๒ รัฐมนตรีต่างประเทศคนแรกของสหรัฐฯ ในช่วง พ.ศ.๒๓๒๒-๒๓๓) เป็น นักพูดที่มีวุฒิสามารถในการโน้มน้าวใจผู้ฟังมาก

The people are the only sure reliance for the preservation of our liberty

ประชาชนเป็นที่วางใจได้แน่นอนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นสําหรับ การรักษาเสรีภาพของเรา

หากประชาชนรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น ก็จะไม่มีอํานาจใดๆในโลกหล้าจะมาสร้างความเลวร้ายให้เกิดขึ้นได้!

เรียนที่เวอร์จิเนีย รัฐอันเป็นบ้านเกิด จนจบวิทยาลัย แล้วทํางานเป็น ทนายความ เป็นกสิกรผู้มั่งคั่งแห่งรัฐเวอร์จิเนีย เริ่มต้นอาชีพการเมืองด้วยการ เป็นสมาชิกสภาเบอร์เกสเสสใน พ.ศ.๒๓๑๒ เขาได้รับเลือกเป็นตัวแทนของ รัฐเวอร์จิเนีย ไปประชุมที่ฟิลาเดลเฟีย ที่เรียกว่า the Second Continenta Congress ใน พ.ศ. ๒๓๑๘ ซึ่งในปีต่อมาได้รับเลือกให้เป็นผู้ร่างคําประกาศ อิสรภาพ

All authority belongs to the people.

สิทธิอํานาจทั้งมวลเป็นของประชาชน

รัฐธรรมนูญไทยก็เขียนไว้ทุกฉบับ เป็นคําประกาศเจตนารมณ์ของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยทุกชาติ แต่ในภาคปฏิบัติ จะมีใครยึดถือประโยคนี้ อย่างจริงจัง..จะมีหรือไม่?

ในช่วงสงครามเพื่ออิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิน เขาเป็นมันสมองคนสําคัญ และเมื่อปลดแอกสําเร็จได้รับเอกราชและ เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนแรก

Equal rights for all, special privileges for none.

ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกัน ไม่มีใครมีเอกสิทธิ์พิเศษ 

สิทธิเสมอภาคต่อคนทั้งปวง สําหรับเอกสิทธิ์พิเศษ ไม่มีให้ใครเลย นี่เป็นหลักการที่มนุษย์ส่วนใหญ่ของสังคมใฝ่ฝันถึง

เป็นผู้วางแผน ออกแบบ ทําเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีคนแรกที่ได้เข้าไปอยู่เป็นผู้เจรจาซื้อมลรัฐ หลุยเซียนาจากฝรั่งเศส ที่นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers or newspapers without government, I should not hesitate a moment to prefer the latter.

ถ้ามันเป็นสิ่งที่เหลือไว้ให้ข้าพเจ้าตัดสินใจว่าเราควรจะมีรัฐบาล โดยปราศจากหนังสือพิมพ์ หรือมีหนังสือพิมพ์โดยปราศจาก รัฐบาล ข้าพเจ้าไม่ควรจะลังเลใจเลยแม้แต่ครู่เดียวที่จะเลือก เอาข้อหลัง

หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่ทรงอิทธิพลต่อความคิดของผู้อ่าน แต่ก็มีสองด้านที่พึงตระหนัก คือ สื่อนั้นรับใช้คนส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยของสังคม หรือ เสนอความจริงหรือความเท็จกันแน่!

เมื่อจบวาระเป็นประธานาธิบดีแล้ว เขาได้กลับรัฐบ้านเกิด และก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย นับว่า โธมัส เจฟเฟอร์สัน เป็นปราชญ์ผู้คงแก่เรียน เป็นผู้ขวนขวายใฝ่การศึกษาอย่างยิ่ง และมีความสนใจเป็นพิเศษอย่างกว้างขวาง ในความรู้ทั้งในทางศิลปะและวิทยาศาสตร์

When angry, count ten before you speak; if very angry, a hundred.

ยามโกรธ จงนับถึง 10 ก่อนที่ท่านจะพูด ถ้าโกรธมาก จงนับถึง 100